Uncategorized

Convocarea ședinței ordinare din luna octombrie a consiliului local

      Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, marți, 30 octombrie 2018, orele 14,00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară a bugetului local al comunei Vetiș pe trim. III 2018
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor fonduri fixe din patrimoniul privat al comunei Vetiș
 3. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea unor documentaţii cadastrale de dezmembrare;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pentru anul 2019;
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a comunei Vetiș pe anul 2018
 6. Informarea primarului
 7. Diverse

Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

      Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 29 august 2018, orele 14,00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți comunei Vetiș;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020  în procent de 2% din valoarea eligibilă a  investiției aferente comunei Vetiș;
 3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, a terenului/terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia;
 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren pentru extindere de investiții;
 5. Diverse

 

Modificarea legii fondului funciar

       Începând cu data de 9 august 2018, va intra în vigoare Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
        Conform acesteia, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare, persoanele fizice şi juridice pot formula cereri în vederea constituirii şi/sau reconstituirii dreptului de proprietate privind suprafaţa de teren aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora care sunt evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.
        În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate, astfel: dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale, dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi şi nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.
        În acest sens persoanele interesate pot depune cereri la comisiile locale de fond funciar care vor înfiinţa un registru în care vor fi înregistrate cererile depuse în temeiul Legii nr. 231/2018.

Modernizarea străzii Someșului din Oar

        Strada Someșului din Oar, a 5-a din programul de modernizare a străzilor din comuna Vetiș.

       Se lucrează în continuare la încă două, este contractată execuția la alte două și se află în proiectare alte 32 ! 

Ia-ți cartea !

        În urma inventarierii și înregistrării cărților provenite din donații și fondul existent, au rămas multe cărți , care pot fi luate de doritori pe gratis de pe raftul din fața ușii Centrului Cultural.

Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

           Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 20 decembrie 2017, orele  14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vetiş
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici și personalul contractual din cadru laparatului de specialitate al primarului comunei Vetiș
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. ,,Zonă de instituţii şi servicii în localitatea Vetiş, nr. 50 pe parcela cu nr. cad.100923,,
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere şi a modului de utilizare, precum şi stabilirea taxei de închiriere a Căminelor Culturale din comuna Vetiş.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
 3. Informarea primarului
 4. Diverse.