Uncategorized

26 MARTIE 2019 – CONTRACTAREA UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 7.000.000 LEI, ÎN VEDEREA FINANȚĂRII OBIECTIVELOR DE INTERES LOCAL

Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 7.000.000 lei, în vederea finanțării obiectivelor de interes local, conform cerințelor din documentația de atribuire.

Tip anunț : Anexa 2

Tip contract : Servicii

Denumirea achizitie : contractarea unei finanțări rambursabile în vederea susținerii financiare a obiectivelor de interes local

Cod CPV : 66113000-5 – Servicii de acordare de credit (Rev.2)

Descrierea contractului : Contractarea unei finantțări rambursabile interne în valoare de până la 7.000.000 lei, în vederea finanțării obiectivelor de interes local, conform cerințelor din documentația de atribuire.

Valoarea estimată :  2.985.050 lei

Condiții contract: Comisioanele și taxele aferente creditului vor fi detaliate de ofertanți în formulare conform Anexelor din Cererea de ofertă. Valoarea procentuală sau, după caz, cuantumul taxelor și comisioanelor înscrise de ofertantul câștigător în Anexe vor fi considerate maxime și nu vor putea fi modificate unilateral, pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Detaliile ce vor fi înscrise de ofertantul câștigător în Anexe, vor constitui clauze ale contractului și nu vor putea fi modificate. Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nici o altă sumare prezentând taxă, comision, etc., care nu vor fi nominalizate expres în Anexe. Nu se accept comision de rambursare anticipată sau de neutilizare a creditului. Autoritatea contractantă nu accept decât ajustarea prețului contractului ca urmare a modificării dobânzii în funcție de indicele ROBOR 6M. Nu se accept ajustarea unilateral ulterioară a marjei fixe a instituției financiare și nici a procentelor/valorilor comisioanelor ofertate.

Condiții de participare : Condițiile de participare se găsesc pe Site-ul comunei Vetiș : www.vetis.ro – Informații de interes public-Achiziții publice

Criterii de adjudecare : prețul cel mai scăzut

Termenul limită de primire oferte : 26.03.2019, ora 11:00

Termenul limită de solicitare clarificări : 19.03.2019, ora 16

LiNK Documente:  www.vetis.ro – Informații de interes public – Achiziții publice

Cerere de Ofertă,

Formulare pentru contractare finanțare,

Model grafic de rambursare credit nou,

HCL de aprobare credit nou

Situații financiare :

 1. Anexa 1.3 și Anexa 1.4
 2. Situații financiare la  31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016
 3. Bugetul pe anul 2019 (proiect)
 4. Registrul datoriei publice locale (dacă e cazul)
 5. Evoluția numărului de locuitori 2016, 2017, 2018,
 6. Top 10 contribuabili persoane juridice conform datelor raportate la finalul anului 2018
 7. Strategia de dezvoltare a comunei Vetiș

 

Convocarea ședinței ordinare din luna octombrie a consiliului local

      Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, marți, 30 octombrie 2018, orele 14,00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară a bugetului local al comunei Vetiș pe trim. III 2018
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor fonduri fixe din patrimoniul privat al comunei Vetiș
 3. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea unor documentaţii cadastrale de dezmembrare;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pentru anul 2019;
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a comunei Vetiș pe anul 2018
 6. Informarea primarului
 7. Diverse

Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

      Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 29 august 2018, orele 14,00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți comunei Vetiș;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020  în procent de 2% din valoarea eligibilă a  investiției aferente comunei Vetiș;
 3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, a terenului/terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia;
 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren pentru extindere de investiții;
 5. Diverse

 

Modificarea legii fondului funciar

       Începând cu data de 9 august 2018, va intra în vigoare Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
        Conform acesteia, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare, persoanele fizice şi juridice pot formula cereri în vederea constituirii şi/sau reconstituirii dreptului de proprietate privind suprafaţa de teren aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora care sunt evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.
        În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate, astfel: dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale, dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi şi nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.
        În acest sens persoanele interesate pot depune cereri la comisiile locale de fond funciar care vor înfiinţa un registru în care vor fi înregistrate cererile depuse în temeiul Legii nr. 231/2018.