Convocarea ședinței consiliului local

          Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 24 aprilie 2019 orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară a bugetului de venituri şi cheltuieli a comunei Vetiş pe trim I 2019
  2. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 cu rata inflației pentru anul fiscal anterior
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiș, județul Satu Mare”
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în anul 2019
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul comunei Vetiș, în vederea aplicării majorărilor la impozite
  6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutive al C. APASERV SATU MARE S.A.
  7. Informarea primarului
  8. Diverse