26 MARTIE 2019 – CONTRACTAREA UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 7.000.000 LEI, ÎN VEDEREA FINANȚĂRII OBIECTIVELOR DE INTERES LOCAL

Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 7.000.000 lei, în vederea finanțării obiectivelor de interes local, conform cerințelor din documentația de atribuire.

Tip anunț : Anexa 2

Tip contract : Servicii

Denumirea achizitie : contractarea unei finanțări rambursabile în vederea susținerii financiare a obiectivelor de interes local

Cod CPV : 66113000-5 – Servicii de acordare de credit (Rev.2)

Descrierea contractului : Contractarea unei finantțări rambursabile interne în valoare de până la 7.000.000 lei, în vederea finanțării obiectivelor de interes local, conform cerințelor din documentația de atribuire.

Valoarea estimată :  2.985.050 lei

Condiții contract: Comisioanele și taxele aferente creditului vor fi detaliate de ofertanți în formulare conform Anexelor din Cererea de ofertă. Valoarea procentuală sau, după caz, cuantumul taxelor și comisioanelor înscrise de ofertantul câștigător în Anexe vor fi considerate maxime și nu vor putea fi modificate unilateral, pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Detaliile ce vor fi înscrise de ofertantul câștigător în Anexe, vor constitui clauze ale contractului și nu vor putea fi modificate. Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nici o altă sumare prezentând taxă, comision, etc., care nu vor fi nominalizate expres în Anexe. Nu se accept comision de rambursare anticipată sau de neutilizare a creditului. Autoritatea contractantă nu accept decât ajustarea prețului contractului ca urmare a modificării dobânzii în funcție de indicele ROBOR 6M. Nu se accept ajustarea unilateral ulterioară a marjei fixe a instituției financiare și nici a procentelor/valorilor comisioanelor ofertate.

Condiții de participare : Condițiile de participare se găsesc pe Site-ul comunei Vetiș : www.vetis.ro – Informații de interes public-Achiziții publice

Criterii de adjudecare : prețul cel mai scăzut

Termenul limită de primire oferte : 26.03.2019, ora 11:00

Termenul limită de solicitare clarificări : 19.03.2019, ora 16

LiNK Documente:  www.vetis.ro – Informații de interes public – Achiziții publice

Cerere de Ofertă,

Formulare pentru contractare finanțare,

Model grafic de rambursare credit nou,

HCL de aprobare credit nou

Situații financiare :

  1. Anexa 1.3 și Anexa 1.4
  2. Situații financiare la  31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016
  3. Bugetul pe anul 2019 (proiect)
  4. Registrul datoriei publice locale (dacă e cazul)
  5. Evoluția numărului de locuitori 2016, 2017, 2018,
  6. Top 10 contribuabili persoane juridice conform datelor raportate la finalul anului 2018
  7. Strategia de dezvoltare a comunei Vetiș