[:hu]A helyi tanács szeptemberi rendes ülésének összehívása[:ro]Convocarea şedinţei extraordinare a consiliului local[:]

[:hu]213/2016-os számú, polgármesteri

RENDELKEZÉS

Vetés község Helyi Tanácsa rendkívüli ülésének összehívásáról

              Szatmár megye, Vetés község polgármestere,

 a helyi közigazgatásra vonatkozó újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú Törvény 39. cikkelyében foglaltak alapján, amelyeket megerősítenek a 68. cikkely 1) bekezdésében foglaltak;

ELRENDELEM:

     1.cikkely – Vetés község Helyi Tanácsa rendkívüli ülésének összehívását 2016. szeptember 21-i, szerdai napjára 14 órai kezdettel, Vetés község Polgármesteri hivatalának székhelyére. Az ülés napirendje:     

  1. Határozattervezet jóváhagyása Határozattervezet jóváhagyása a Szatmár megyei, Vetés községi Polgármesteri hivatal Szerkezeti leírása és a beosztási státusjegyzék elfogadásáról.
  2. Határozattervezet jóváhagyása Vetés község polgármestere saját szakapparátusa megszervezésének és működésének Szabályzatáról.

  

 [:ro]

DISPOZIȚIA nr. 213/2016

privind convocarea consiliului local al comunei Vetiş în şedinţă extraordinară

              Pimarul comunei Vetiș, județul Satu Mare,

În temeiul prevederilor art.39,  coroborat cu art. 68 alin. 1) din Legea administrației publice locale nr.215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N :

      ART. 1 – Se convoacă consiliul local al comunei Vetiș în şedinţă extraordinară, miercuri 21 septembrie 2016, orele 14.00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Primăriei comunei Vetiş, judeţul Satu Mare
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Vetiş.

     ART. 2 – Prezenta dispoziție se aduce la cunostinţă publică, prin afişare la sediul instituţiei și în fiecare sat, în locurile speciale pentru afişaj.

 

 [:]