[:hu]A polgármester tájékoztatója az önkormányzat augusztusi tevékenységéről[:ro]Informarea primarului privind activitatea autorităţilor locale în luna august[:]

[:hu]Vetés község polgármesterének beszámolója a 2016. augusztus 31-i közgyűlés alkalmából készített, augusztus hónapi tevékenységéről

A beruházások és a közterület fenntartása terén végzett munka

 1. A „Vetés és Óvári községek ivóvíz-ellátási és csatornázási rendszerének megvalósítása” elnevezésű beruházás a legfontosabb megvalósítás alatt álló fejlesztés a községben. A munkálatok a kivitelező, tervező és az építésvezető által meghatározott ütemben zajlottak, és minden feltétel adott, hogy az év végéig befejeződjenek.
 2. Szerződést kötöttünk és elkezdődött a csatornázási rendszer szivattyúállomásához szükséges műszaki megoldások tervezése, ezeknek korszerűbbekre való cseréje érdekében. Ugyanakkor elkezdődtek az ivóvíznek Károlyi útról történő csatlakoztatásának és a hozzátartozó tartály megtervezése, amely szükségtelenné teszi egy kút fúrását Óvári község ivóvíz-ellátása érdekében.
 3. Le vannak szerződve és a szakemberek elkezdték az óvári ivóvízhálózathoz, valamint az óvári és vetési csatornarendszerhez csatlakozó bekötő vezetékek lefektetéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány és műszaki tervek elkészítését.
 4. Versenytárgyalást írtunk ki a Vetés-Óvár közötti, 60A jelzésű községi út korszerűsítésének elvégzésére, mely Vetés község legfontosabb, saját költségvetéséből finanszírozott beruházása.
 5. Le vannak szerződve és elkezdték a vízlevezető árkok és pallók kitisztítását célzó munkálatokat a Főúton, Vetés község bejáratánál, az országút kereszteződésénél, és részlegesen a Kenszer és a Csengeri utcákon. Ugyanakkor a kivitelezők kitisztították és feltöltötték a roma negyedben található gödröket, a Kenszer utca végén.
 6. Leszerződtük és elkezdték az óvári mezőgazdasági utak javítási munkálatait.
 7. Leszerződtük és elkezdték elkészíteni a Decebal faluban levő sportpálya öltözője épületének javítására vonatkozó dokumentációt. Leszerződtük és elkezdték a volt polgármesteri hivatal épületének rendbetételére, és kulturális központtá alakítására vonatkozó dokumentációk elkészítését.
 8. Újból napirendre került a Vetés község központjában található árkok rendbetétele.
 9. Újra elvégeztettük a lakodalmas terem építésére vonatkozó szakértői vizsgálatokat Decebal faluban, és elkezdődtek az építkezési munkálatok.
 • .Befejezésre és átadásra került 180 négyzetméternyi parkoló és járda a vetési temető jobb oldalán.
 • Szerződést kötöttünk egy 924 négyzetméter felületű, műgyeppel borított futball, kosár- és röplabda pálya elkészítési munkálatainak elvégzésére az Óvári iskola udvarán, valamint egy gumiszőnyeggel borított, szintén 924 négyzetméter felületű futball, kézi- és kosárlabda-, valamint teniszpálya megvalósítására a hozzátartozó felszerelésekkel a vetési iskola udvarára.
 1. Leszerződtük egy haszonjármű beszerzését, a helyi tanács által jóváhagyott beszerzési lista értelmében.
 2. Szerződést kötöttünk játszóterek kialakításának munkálataira az óvári és decebali óvodák udvarán.
 3. Leszerződtük a polgármesteri hivatal részére a közterületek és közszolgáltatások fenntartásához szükséges géppark beszerzését: mezőgazdasági traktor, T 710/2-es típusú mezőgazdasági vontató, fűnyírók az árkok és járdaszegélyek karbantartására, szippantó autó és csúszásgátló-anyag szóró.
 • Elkezdtük a községhez tartozó három falu infrastruktúrális helyzetének felmérését (területek nagysága, az elvégzett vagy tervezett ivóvíz- és csatornahálózat hossza, elektromos hálózat, közvilágítási hálózat, a villanytestek és oszlopok száma, a járdák állapota, az árkok és járdaszegélyek és egyéb igényelt bővítések helyzete, stb.) annak érdekében, hogy elindítsuk a falvak utcáihoz tartozó összes közhasznú hálózat bővítéséhez szükséges műszaki-gazdasági dokumentációk elkészítését.
 • Elkezdtük a Vetésben kialakított új utcák jogi helyzetének tisztázását, annak érdekében, hogy a jelenleg még a beruházók tulajdonát képező utcák átkerüljenek a község köztulajdonába.

 Az adminisztrációs tevékenységek és a lakosságnak nyújtott szolgáltatások:

 1. Megszerveztük az első lakossági fórumot Decebal faluban, 18 személy részvételével.
 2. Folyamatban van 1000, élelmiszert tartalmazó segélycsomag szétosztása, amelyek az Európai Uniótól támogatásából származnak.
 • Összehívtuk a polgármesteri hivatal alkalmazottait, annak érdekében, hogy frissítsük az önkormányzat belsőmenedzsment ellenőrző rendszerét. Párhuzamosan, elkezdtük a meglevő, operatív eljárások felülvizsgálatát és újak kibocsátását, a polgármesteri hivatal új szerkezeti vázlatának, és az utóbbi időszakban hozott új jogszabályok értelmében.
 1. Leszerződtük egy multifunkcionális, A 3-as színes fénymásoló beszerzését a polgármesteri hivatal részére.
 • .Leszerződtük Vetés község hivatalos, új, internetes honlapjának elkészítését, amely megfelel az intézmény kommunikációjának és az átláthatóságra vonatkozó követelményeknek és igényeknek.
 • Több találkozóra is sor került a polgármester, és a helyi tanács szintjén a községhez tartozó három falu futballklubjának vezetőségével, amelyeken a községi labdarúgás új stratégiáinak kibocsátásáról és jóváhagyásáról esett szó, a fiatalok bevonásával, valamint azoknak az új teljesítménykritériumok felállításáról is tárgyaltak, melyeket figyelembe vesznek a sporttevékenységek helyi költségvetésből történő finanszírozása esetében.
 • .Bevezettük -az őstermelők bevonásával -a község területén levő mezőgazdasági területek őrzését kutyás őrjárattal a termés betakarításának időszakában.

 [:ro]Informarea primarului privind activitatea primăriei Vetiș în luna august a.c. pentru ședința ordinară a consiliului local din 31 august 2016

În domeniul investițiilor și întreținerii domeniului public :
1. Investiția “Realizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă la Oar și a sistemului de canalizare la Oar și Vetiș” este cea mai importantă investiție în curs de execuție în prezent. Lucrarea s-a desfășurat în ritmul stabilit în comun cu executantul, proiectantul și dirigintele de șantier în luna trecută, existând condiții pentru finalizarea lucrării până la sfârșitul anului în curs.
2. S-a contractat și a fost demarată proiectarea soluțiilor tehnologice pentru stațiile de pompare ale sistemului de canalizare, care se schimbă cu unele moderne, precum și proiectarea aducțiunii de apă potabilă de pe Drumul Careiului și a rezervorului aferent, în loc de forarea unui puț de apă pentru alimentarea rețelei satului Oar.
3. S-a contractat și a fost demarată elaborarea studiilor de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru realizarea branșamentelor la rețeaua de apă potabilă din Oar și la rețeaua de canalizare din Oar șiVetiș.
4. S-a lansat licitația pentru modernizarea drumului comunal DC 60A Vetiș – Oar, cea mai importantă investiție lansată din fonduri proprii ale comunei Vetiș.
5. S-au contractat și au fost demarate lucrările de decolmatare a rigolelor marginale și reparație a podețelor pe strada Principală, intrarea în satul Vetiș dinspre intersecția cu drumul național, parțial pe strada Kenszer și parțial pe strada Csengeri. Totodată s-a realizat și nivelarea și curățirea gropii din zona locuită de romi de la capătul străzii Kenszer.
6. S-au contractat și au fost demarate lucrările de reparații ale drumurilor agricole din Oar.
7. S-a contractat și a fost demarată realizarea documentației pentru reparația clădirii vestiarului terenului de sport din Decbal.
8. S-a contractat și a fost demarată realizarea documentației pentru reparația și refuncționalizarea pentru centru cultural a fostei clădiri a primăriei.
9. S-au reluat în vederea finalizării lucrările de amenajare a șanțurilor din centrul satului Vetiș.
10. S-a finalizat reexpertizarea construcției sălii de nunți din Decebal, reluându-se lucrările la această investiție.
11. A fost finalizată și recepționată lucrarea de realizare a parcărilor și trotuarelor, în suprafață totală de 180 mp, din dreptul cimitirului din Vetiș.
12. S-au contractat lucrările de realizare ale unui teren de sport pentru fotbal, baschet și volei de 924 mp cu gazon artifical la școala din Oar și ale unui teren de sport cu covor de cauciuc pentru fotbal, handbal, baschet și tenis, tot de 924 mp, cu dotările aferente, la școala din Vetiș.
13. S-a contractat achiziționarea unei autoutilitare pentru dotarea primăriei comunei, conform listei de dotări aprobată de consiliul local.
14. S-au contractat lucrările de realizare a terenurilor de joacă pentru copii din curțile grădinițelor din Oar și din Decebal.
15. S-au contractat utilejele necesare dotării primăriei pentru realizarea lucrărilor de întreținere și servicii publice : tractor agricol, remorcă agricolă T 710/2, Cositoare de șanțuri și acostamente, vidanjă și utilaj de împrăștiat material antiderapant.
16. S-a demarat inventarierea situației infrastructurale a fiecărei străzi din cele trei sate ale comunei (suprafață, lungime rețele de apă și canalizare realizate sau proiectate, rețea de alimentare cu energie electrică, rețea de iluminat public, nr. stâlpi și corpuri de iluminat, situația trotuarelor, a șanțurilor și rigolelor, extensii solicitate, ș.a.), în vederea demarării realizării documentațiilor tehnico-economice necesare pentru extinderea tuturor rețelelor de utilități publice pe toate străzile din satele comunei.
17. S-a demarat clarificarea situației juridice a străzilor nou înființate din Vetiș, aflate încă în proprietatea privată a investitorilor, în vederea preluării lor în domeniul public al comunei și realizarea.

În domeniul activităților administrative și servicii către populație :

18. A fost organizată prima întâlnire cu locuitorii din Decebal, cu o participare de 18 persoane.
19. A fost demarată și se desfășoară în continuare distribuirea a peste 1.000 de pachete de ajutoare cu alimente ale Uniunii Europene.
20. S-a organizat o primă întâlnire cu tot personalul primăriei pentru actualizarea Sistemului de Control Intern Managerial al primăriei. Paralel s-a început revizuirea procedurilor operaționale existente și elaborarea unora noi, în conformitate cu noua organigarmă a primăriei și conform cu modificările legislative din ultima perioadă.
21. S-a contractat achiziționarea unui copiator multifuncțional A3 color pentru pimărie.
22. S-a contractat realizarea unei noi pagini de internet oficiale a comunei Vetiș, adaptat tuturor cerințelor și necesităților privind transparența și comunicarea instituției.
23. S-au organizat mai multe întâlniri, atât la nivelul primarului cât și al consiliuliui local, cu conducerile cluburilor de fotbal ale celor trei sate privind elaborarea și aprobarea unei strategii de dezvoltare a fotbalului în comună, cu implicarea în primul rând a tineretului din comună și stabilirea criteriilor de performanță care vor fi avute în vedere la finanțarea acestor activități de la bugetul local.
24. A fost demarată, în colaborare cu producătorii agricoli, paza terenurilor agricole de pe raza comunei cu patrule cu câini, în vederea stopării furturilor de produse agricole în perioada recoltării.[:]