[:hu]A polgármester tájékoztatója az önkormányzat júliusi tevékenységéről[:ro]Informarea primarului privind activitatea administrației publice locale în luna iulie[:]

[:hu]A polgármester beszámolója a vetési önkormányzat júliusi tevékenységéről

A polgármesteri funkcióba való kinevezésem óta eltelt időszakban, elsőbbségi szempontokat figyelembe véve három irányban szerveztem meg a tevékenységet:
I. Vetés község önkormányzati struktúrájának és működtetésének elemzése, a hivatali tevékenység hatékonyságának fokozására tett szabályozások bevezetése, a tanácsosokkal és a község lakosaival való folyamatos kommunikáció megszervezése.
II. A községi közszolgáltatások állapotának és működtetésének felmérése (vízellátás, közterületfenntartás, utcai világítás), a szükséges átszervezések megtervezése, valamint új, szociális téren kialakítandó közszolgáltatás meghatározása és létrehozása.
III. A folyamatban lévő beruházások helyzetének elemzése, a 2016-os költségvetésbe foglalt, tervezett beruházások beindítása, új beruházások és közbeszerzések kezdeményezése.
A község anyagi helyzete nagyon jó. A mandátum kezdetének időpontjában az önkormányzat költségvetési számláján 7,6 millió lej szerepelt, egy alulbecsült bevételi tétel mellett, ami lehetővé tette az éves helyi költségvetés bevételi fejezetének növelését 2,0 millió lejjel.
A hivatal működtetésében tapasztalt hibák és hiányosságok:
– Nagyon rosszul beosztott költségvetés, olyan tételekre és beruházási munkálatokra kiutalt pénzek, amelyekre az adott összeg nem volt szükséges, ugyanakkor fontos kiadások fejezetének költségvetésbe foglalása teljesen hiányzik, ami szükséges és azonnali munkálatok finanszírozására szolgálna.
– A községháza belső szervezésének működésképtelensége, olyan struktúrák, irodák, beosztások hiánya, amelyek bizonyos feladatok és kötelezettségek elvégzésére elengedhetetlenül szükségesek, és amelyek valójában a helyi önkormányzat tevékenységi köréhez tartoznak.
Nehézségek ebben az időszakban :
– A megnövekedett bürokrácia, amit a közbeszerzési törvény új, teljesen értelmetlenül és hasztalanul megváltoztatott alkalmazási normái és procedúrái vezettek be, valamint a különböző módon értelmezhető szabályozásai, amelyek gyakorlatilag gátolják a gyors és biztonságos közbeszerzést, beláthatatlan következményeket vonva maga után a 2016-os költségvetési évre vonatkozóan.

A vetési községháza szerkezeti felépítése, működtetése, a folyamatos kommunikáció fenntartása tanácsosokkal és a lakosokkal

1. Összeállítottuk a helyi költségvetés kiegészítését, amit a július 7. rendkívüli tanácsülésen a testület jóvá hagyott.
2. Javaslatot tettem a hivatal szerkezeti struktúrájának átalakítására, a működési hiányosságok áthidalása és kiküszöbölése érdekében, a szükséges személyzeti létszám kiegészítésévelá Ennek tervezetét, a törvény előírása szerint felterjesztettük jóváhagyásért az Országos Közhivatalnokok Ügynökségéhez, majd a helyi tanács jóváhagyása következik.
3. Összeállítottuk a polgármsteri hivatal új Szerkezeti és Működési Szabályzatát az új szerkezeti felépítés alapján, amit a hivatal alkamzottaival megtárgyalunk, majd egyeztetés után a tanács elé kerül jóváhagyásra.
4. Összeállítottunk egy új Belső Szabályzatot, amelyet egyeztetünk a munkatársakkal, majd a polgármester rendeletével életbe léptetünk.
5. Hetente összeülünk minden alkalmazottal közösen megvitatni a folyamatban lévő munkálatokat, a soron következő feladatokat és megbizásokat.
6. A július 7. rendkívüli tanácsülésen a testület jóvá hagyta a helyi tanács új Működési Szabályzatát.
7. Közbeszerzéssel új laptopokat biztosítottunk minden tanácsos számára, ezáltal sokkal hatékonyabb, eredményesebb tevékenység várható, miután online kapják meg hasznos időn belül az anyagokat, előterjesztésre készülő tervezeteket, információkat, szabályzati módosításokat.
8. Két alkalommal szerveztünk lakossági fórumot, július 3-án, Óváriban 45 személy, majd július 9-én Vetésben, 45 érdeklődő részvételével.
9. Belső felmérését és fejlesztési terv elkészítését kezdeményeztem a vetési hivatal információs rendszerére, új programok beindításával, az elektrónikus iktatás bevezetésével, valamint a kiterjesztésérvel a létesítendő óvári és vetési irodákba.
10. Felújított, kibővített, az előzőnél sokkal tartalmasabb községi hivatalos honlapot szerkesztünk, interaktív formában.
11. Csapatépítési tréning szervezését kezdeményeztem előbb a tanácsosoknak, majd a hivatal alkalmazottainak, ennek részleteiről és formájáról a tanácsosokkal egyeztetünk.

Közterületfenntartás, új közszolgáltatások létrehozása szociális téren

12. Megkezdtük a közbeszerzési eljárást és a szerződés megkötését az útszéli árkok tisztítására, szabaddá tételére, majd az árkok menti bozótos lenyírására és a kishidak javítására. A munka első szakaszában a Károlyi út leágazásától a vetési megyi út mentén haladnak, majd a Kényszer és a Csengeri út következik.
13. Megkezdtük a közbeszerzési eljárást és a szerződés megkötését az óvári mezei utak feljavítására.
14. Elindítottunk egy felmérést és egy tanulmány elkészítését szociális közszolgáltatás keretén belül megszervezendő házi beteggondozás bevezetésére, és helyi szinten létrehozandó egészségügyi központ kialakítására.
15. Előkészítettünk és közvitára bocsátunk egy tanácsi határozattervezetet, a közterület, a közrend és a köztisztatási kihágások bírságolására.
16. A község a hozzárattozó falvakkal kiterjedt, ezért szükséges egy új utcanév jegyzéket megállapítani. Kérjük a tanácsosokat, a lakosokkal konzultálva tegyenek javaslatokat utcanevekre, a község Általános Rendezési Tervében szereplő utcák átkeresztelésére.

Folyamatban lévő beruházások állapota, a 2016 os költségvetésbe foglalt beruházások megindítása, új beruházások és közbeszerzések kezdeményezése

17. Elemeztük a kivitelezővel és a munkavezetővel az Óvárit ellátó ivóvízvezeték és a Vetés – Óvári csatornahálózat kiépítésének munkálatait, egyeztettünk egy ivitelezési grafikont, ami biztosítja a kivitelezés befejezését ez év végéig.
18. Új műszaki megoldást körvonalaztunk a kivitelezővel, a tervezővel és a munkavezetővel és megegyeztünk az Óvárit ellátó víztartály átcsatlakoztatásáról a szatmárnémeti városi hálózatra a vetési furt kútból való eddigi feltöltés helyett, valamint modern műszaki megoldást a csatornahálózat szivattyúrendszerének képítésére.
19. A napokban a helyszínen mértük fel a Környezetvédelmi Alap kiküldötteivel a munkálatok eddigi menetét, hogy a kifizetéseket a környezetvédelmi alpaból folyósítsák a helyi költségvetésbe.
20. Az Apaserv megbizottaival megbeszéltük az Óvári ivóvízhálózatról való lecsatlakoztatások megtervezését és a munka megkezdését, valamint a vetési ivóvízhálózat kibővítését a Zsadányi utcára, és a Károlyi útra az Apaserv Fejlesztési és Karbantartási Beruházási Alapjának Vetés község rendelkezésére álló összegéből.
21. Beindult a közbeszerzési eljárás a lecsatlakoztatások tervezésére az Óvári ivóvíz valamint a Vetés Óvári csatornahálózatról, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a vízellátási és a csatornahálózati rendszer kiépítési munkálatait befejezzék.
22. Megkezdődött a közvilágítás hálózatának kibővítése az újonnan nyilt utcában.
23. Elkezdtük a munkálatokat a vetési óvoda bővítésén.
24. Újrakezdődtek a munkálatok a decebali lakodalmas háznál, megegyezés szerint év végéig be kell fejezni.
25. Befejezték a dokumentációt és a tervezést és rövidesen versenytárgyalásra kerül a három iskolaudvaron létesítendő műanyagborítású sportpálya kivitelezése.
26. Befejeztük a licitdokumentációt a Vetés – Óvári községi út modernizálásának munkálataira, a héten közzé tesszük a kiírást a SEAP ( Serviciul Electronic de Achizitii Publice) internetes oldalán.

Egyebek

27. Július 5-én fogadtam Vetés község testvértelepülésének, Csenger városnak a polgármesterét, Forján Zsoltot, akivel közös előterjesztést fogalmaztunk meg Óvárit Csengerrel összekötő út modernizálására a határátkelő jövőbeni megnyitása érdekében.
28. Megbeszélést tartottunk a három falu labdarugó klubjainak vezetőivel és megegyeztünk, hogy rövid időn belül egy közös fejlesztési stratégiát dolgoznak ki a helyi labdarugás megszervezésére, minél több helyi fiatalt beszervezésére.
29. Újra megkezdte tevékenységét a földosztó bizottság, kidolgoztunk egy munkaprogramot, amelynek alapján kéthetente összeülünk majd, hogy az év végéig lehessen lezárni a még tisztázatlan dossziékat.[:ro]Informarea primarului privind activitatea primăriei Vetiș pentru ședința consiliului local din 27 iulie 2016

Prioritatea perioadei care a trecut de la instalarea mea în funcția de primar al comunei Vetiș (23 iunie 2016) și până în prezent s-a concentrat pe trei direcții principale :
I. Analiza structurii și funcționării primăriei comunei Vetiș și luarea măsurilor necesare îmbunătățirii activității; îmbunătățirea comunicării cu consiliul local și cu cetățenii comunei;
II. Analiza organizării și funcționării serviciilor publice la nivelul comunei (apa potabilă, întreținerea domeniului public, iluminatul public) și măsurile necesare pentru reorganizarea acestora; realizarea unor servicii publice noi în domeniul social;
III. Analiza stadiului lucrărilor de investiții, măsurile pentru demararea lucrărilor noi cuprinse în bugetul pe anul 2016 și inițierea unor lucrări și achiziții publice noi;

Situația financiară a comunei este foarte bună, la data preluării mandatului existând în cont o sumă de 7,6 milioane lei și un buget subestimat la capitolul de venituri, ceea ce a permis majorarea bugetului local pe anul 2016 la capitolul venituri cu 2, 0 milioane lei.
Disfuncționalități constatate :
– Buget prost dimensionat, cu sume alocate pe capitole și lucrări de investiții care nu necesită acele sume și lipsa totală a unor capitole de cheltuieli necesare, care trebuie să acopere cheltuielile unor nevoi imediate;
– Structură a primăriei nefuncțională, din care lipsesc complet structuri (compartimente, funcții) absolut necesare pentru îndeplinirea unor obligații și sarcini pe care autoritatea publică locală le are în domeniul său de activitate;
Greutăți întâmpinate :
– Noile norme metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, care practic, prin introducerea unor metodologii noi, creșterea exacerbată, total inutilă, a birocrației legată de proceduri și interpretabilitatea textelor reglementărilor, practic blochează derularea rapidă, sigură a achizițiilor publice în prezent, cu consecințe negative pentru autoritățile publice locale, imprevizibile încă pentru anul bugetar 2016 !

I. Analiza structurii și funcționării primăriei comunei Vetiș; îmbunătățirea comunicării cu consiliul local și cu cetățenii comunei

1. S-a realizat o propunere pentru o nouă organigramă a primăriei comunei Vetiș, care să elimine disfuncționalitățile constatate și să permită angajarea personalului necesar, în limita posturilor aprobate pentru comuna Vetiș, organigramă care este înaintată în prezent la Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru avizare, urmând apoi să fie prezentată consiliului local pentru aprobare.
2. S-a înocmit un nou Regulament de Organizare și Funcționare a primăriei comunei Vetiș, în concordanță cu noua organigramă, care urmează să fie dezbătută cu angajații primăriei, apoi prezentată consiliului local pentru aprobare odată cu noua organigramă.

3. S-a întocmit un nou Regulament de Ordine Interioară, care urmează să fie dezbătut cu angajații primăriei, apoi aprobat prin dispoziție a primarului;
4. Sunt organizate întâlniri săptămânale cu toți angajații primăriei, pentru o dezbatere în comun a problemelor curente, a sarcinilor, problemelor și acțiunilor pe care autoritatea locală le are în perioada curentă;
5. A fost aprobată în ședința extraordinară din 7 iulie a.c. un nou Regulament de funcționare a consiliului local Vetiș;
6. Au fost achiziționate laptopurile pentru membri consiliului local, astfel încât comunicarea, transmiterea materialelor, a informărilor, ale actelor normative să fie făcute online, cu maximă eficiență și în timp util, îmbunătățind în mare măsură activitatea consiliului local;
7. Au fost organizate două întâlniri cu cetățenii, prima în Oar, la 3 iulie a.c., cu o participare de 45 de persoane, a doua la Vetiș, la 9 iulie a.c., cu o participare de 35 de persoane;
8. A fost inițiat un audit al sistemlui informatic al primăriei Vetiș, pentru a reanaliza și dezvolta acest sistem, cu includerea obligatorie a unor noi programe, inclusiv pentru registrul de intrare/ieșire electronic și extinderea sistemului la birourile primăriei care se vor înființa la Oar și Vetiș;
9. A fost inițiată realizarea unei noi pagini de internet, oficiale, a comunei Vetiș, mult îmbogățită față de cea actuală, interactivă cu cetățenii;
10. A fost inițiată organizarea unui training de Team building pentru membri consiliului local, mai apoi și pentru echipa primăriei, în variante pe care le înaintăm în atenția Dvs. pentru a alege o variantă agreată;

II. Întreținerea domeniului public al comunei; realizarea unor servicii publice noi în domeniul social;

11. S-a demarat achiziția publică și este în curs de contractare lucrarea de decolmatare a rigolelor marginale, defrișare și reparație a podețelor, în prima etapă de-a lungul drumului județean – intrarea în satul Vetiș, apoi în zona gropii colmatate din zona Kenyszer și str. Csengeri;
12. S-a demarat achiziția publică și este în curs de contractare lucrarea de reabilitare a drumurilor agricole din satul Oar;
13. S-a demarat un studiu privind înființarea și funcționarea unui serviciu social de asistență medicală la domiciliu și alte servicii medicale și înființarea unui centru medical la nivel de comună;
14. S-a pregătit dezbaterea publică a unei hotărâri de consiliu privind stabilirea unor reguli, precum și sancțiuni ale unor contravenții în domeniul edilitar-gospodăresc, care se va transmite în scurt timp tuturor.
15. Dimensiunea comunei, a satelor aparținătoare, impune realizarea unui Nomenclator stradal al comunei. Consilierii locali sunt rugați ca, prin consultare cu cetățenii comunei, să facă propuneri pentru denumirea străzilor existente în Planul Urbanistic General al comunei.

III. Stadiul lucrărilor de investiții, demararea lucrărilor noi cuprinse în bugetul pe anul 2016 și inițierea unor lucrări și achiziții publice noi

16. S-a analizat, împreună cu executantul și dirigintele de șantier, stadiul execuției lucrărilor la investiția “Realizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă la Oar și a sistemului de canalizare la Oar și Vetiș”. S-a convenit un grafic de execuție a lucrărilor care să asigure finalizarea lucrărilor până la sfârșitul anului 2016.
17. S-au stabilit, împreună cu executantul, proiectantul și dirigintele de șantier, soluțiile tehnice noi pentru rezervorul pentru alimentarea cu apă potabilă la Oar, alimentarea de la rețeaua municipiului Satu Mare în loc de puțul forat la Vetiș pentru Oar și soluțiile modernizate pentru stațiile de pompare ale sistemului de canalizare;
18. A avut loc vizita pe teren a reprezentanților Agenției Fondului de Mediu pentru constatarea realizării etapelor lucrărilor și aprobarea plăților către bugetul local al comunei Vetiș;
19. A avut loc o întrevedere cu reprezentanții Apaserv și s-a convenit începerea executării lucrărilor de realizare a branșamentelor pentru apa potabilă la Oar, precum și a extinderilor rețelei de apă potabilă în Vetiș, pe străzile Sătmărel, respectiv Drum Carei, dn Fondul pentru Investiții, Întreţinere și Dezvoltare ale Apaserv SA, aflate la dispoziția comunei Vetiș, cu finalizare în acest an;
20. S-a demarat achiziția publică pentru proiectarea brașamentelor pentru apa potablă în Oar, respectiv pentru canalizare la Oar și Veriș, lucrări absolut necesare pentru finalizarea cu succes a investiției “Realizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă la Oar și a sistemului de canalizare la Oar și Vetiș”;
21. Au fost demarate lucrările de extindere a rețelei electrice pe strada nou deschisă din Vetiș;
22. Au fost demarate lucrările de extindere a grădiniței din Vetiș;
23. A fost demarată reluarea lucrărilor la Casa de nunți din Decebal, convenindu-se ca dată de finalizare sfârșitul acestui an;
24. S-au finalizat documentațiile și urmează licitarea celor trei lucrări de realizare a terenurilor de sport cu covor cauciucat, la dimensiunile standart pentru terenuri de handbal, la școlile din comună.
25. Au fost finalizate documentațiile de licitație pentru lucrarea „Modernizare drum comunal Vetiş – Oar”, urmând a se publica anunţului pe SEAP în această săptămână.

IV. Altele

26. În data de 5 iulie a.c. am primit vizita primarului din oraşul înfrăţit Csenger, Ungaria, cu care am discutat despre demararea unor demersuri comune pentru relizarea drumului de legătură Oar – Csenger şi deschidere în perspectivă a punctului de trecere a frontierei.
27. A avut loc o întâlnire cu conducerile cluburilor de fotbal din cele trei sate şi s-a stabilit ca să prezinte în scurt timp, în comun, o strategie de dezvoltare a activităţii fotbalistice pe plan local, cu accent pe angrenarea tineretului din comună.
28. A fost reluată ativitatea comisiei de fond funciar, stabilindu-se un program de lucru bisăptămânal, astfel ca până la sfârştiul anului să putem încheia dosarele nesoluţionate încă.[:]