[:hu]A helyi tanács rendkívüli ülésének összehívása[:ro]Convocarea şedinţei extraordinare a consiliului local[:]

[:hu]129/2016-os számú, polgármesteri

RENDELKEZÉS

Vetés község Helyi Tanácsa rendkívüli ülésének összehívásáról

              Szatmár megye, Vetés község polgármestere,

 a helyi közigazgatásra vonatkozó újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú Törvény 39. cikkelyében foglaltak alapján, amelyeket megerősítenek a 68. cikkely 1) bekezdésében foglaltak;

ELRENDELEM:

      1.cikkely – Vetés község Helyi Tanácsa rendkívüli ülésének összehívását 2016., július 7-i, csütörtöki napjára, 14 órai kezdettel, Vetés község Polgármesteri hivatalának székhelyére. Az ülés napirendje:

1.) Határozattervezet jóváhagyása Vetés község Helyi Tanácsának megszervezésére és működésére készített Szabályzatról.

2.) Határozattervezet jóváhagyása a község 2016-os helyi költségvetésének módosításáról.

3.)   Határozattervezet jóváhagyása egy helyiségnek orvosi kabinetként való használatáról, a helyi orvosi rendelő épületében.

     [:ro] 

 DISPOZIȚIA nr. 129/2016

privind convocarea consiliului local al comunei Vetiş în şedinţă extraordinară

              Pimarul comunei Vetiș, județul Satu Mare,

În temeiul prevederilor art. 39,  coroborat cu art. 68 alin. 1) din Legea administrației publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N :

      ART. 1 – Se convoacă consiliul local al comunei Vetiș în şedinţă extraordinară, joi, 7 iulie 2016, orele 14.00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local al comunei Vetiş
  2. 2. Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli pe anul 2016
  3. Proiect de hoitărâre privind acordul de folosire a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, de la dispensarul uman

     ART. 2 – Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul instituţiei şi în fiecare localitate, în locurile speciale pentru afişaj.

Vetiş,  la  04.07.2016

                                   PRIMAR

                                Iuliu Ilyes                                                            Avizez,

                                                                                                              SECRETAR

                                                                                                             Anca-Maria Pop

 [:]