DSC 0009

  Convocarea şedinţei extraordinare a consiliului local

  DISPOZIȚIA nr. 213/2016

  privind convocarea consiliului local al comunei Vetiş în şedinţă extraordinară

                Pimarul comunei Vetiș, județul Satu Mare,

  În temeiul prevederilor art.39,  coroborat cu art. 68 alin. 1) din Legea administrației publice locale nr.215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  D I S P U N :

        ART. 1 – Se convoacă consiliul local al comunei Vetiș în şedinţă extraordinară, miercuri 21 septembrie 2016, orele 14.00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Primăriei comunei Vetiş, judeţul Satu Mare
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Vetiş.

       ART. 2 – Prezenta dispoziție se aduce la cunostinţă publică, prin afişare la sediul instituţiei și în fiecare sat, în locurile speciale pentru afişaj.