16.07.24

  Informarea primarului privind activitatea administrației publice locale în luna iulie

  Informarea primarului privind activitatea primăriei Vetiș pentru ședința consiliului local din 27 iulie 2016

  Prioritatea perioadei care a trecut de la instalarea mea în funcția de primar al comunei Vetiș (23 iunie 2016) și până în prezent s-a concentrat pe trei direcții principale :
  I. Analiza structurii și funcționării primăriei comunei Vetiș și luarea măsurilor necesare îmbunătățirii activității; îmbunătățirea comunicării cu consiliul local și cu cetățenii comunei;
  II. Analiza organizării și funcționării serviciilor publice la nivelul comunei (apa potabilă, întreținerea domeniului public, iluminatul public) și măsurile necesare pentru reorganizarea acestora; realizarea unor servicii publice noi în domeniul social;
  III. Analiza stadiului lucrărilor de investiții, măsurile pentru demararea lucrărilor noi cuprinse în bugetul pe anul 2016 și inițierea unor lucrări și achiziții publice noi;

  Situația financiară a comunei este foarte bună, la data preluării mandatului existând în cont o sumă de 7,6 milioane lei și un buget subestimat la capitolul de venituri, ceea ce a permis majorarea bugetului local pe anul 2016 la capitolul venituri cu 2, 0 milioane lei.
  Disfuncționalități constatate :
  – Buget prost dimensionat, cu sume alocate pe capitole și lucrări de investiții care nu necesită acele sume și lipsa totală a unor capitole de cheltuieli necesare, care trebuie să acopere cheltuielile unor nevoi imediate;
  – Structură a primăriei nefuncțională, din care lipsesc complet structuri (compartimente, funcții) absolut necesare pentru îndeplinirea unor obligații și sarcini pe care autoritatea publică locală le are în domeniul său de activitate;
  Greutăți întâmpinate :
  – Noile norme metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, care practic, prin introducerea unor metodologii noi, creșterea exacerbată, total inutilă, a birocrației legată de proceduri și interpretabilitatea textelor reglementărilor, practic blochează derularea rapidă, sigură a achizițiilor publice în prezent, cu consecințe negative pentru autoritățile publice locale, imprevizibile încă pentru anul bugetar 2016 !

  I. Analiza structurii și funcționării primăriei comunei Vetiș; îmbunătățirea comunicării cu consiliul local și cu cetățenii comunei

  1. S-a realizat o propunere pentru o nouă organigramă a primăriei comunei Vetiș, care să elimine disfuncționalitățile constatate și să permită angajarea personalului necesar, în limita posturilor aprobate pentru comuna Vetiș, organigramă care este înaintată în prezent la Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru avizare, urmând apoi să fie prezentată consiliului local pentru aprobare.
  2. S-a înocmit un nou Regulament de Organizare și Funcționare a primăriei comunei Vetiș, în concordanță cu noua organigramă, care urmează să fie dezbătută cu angajații primăriei, apoi prezentată consiliului local pentru aprobare odată cu noua organigramă.

  3. S-a întocmit un nou Regulament de Ordine Interioară, care urmează să fie dezbătut cu angajații primăriei, apoi aprobat prin dispoziție a primarului;
  4. Sunt organizate întâlniri săptămânale cu toți angajații primăriei, pentru o dezbatere în comun a problemelor curente, a sarcinilor, problemelor și acțiunilor pe care autoritatea locală le are în perioada curentă;
  5. A fost aprobată în ședința extraordinară din 7 iulie a.c. un nou Regulament de funcționare a consiliului local Vetiș;
  6. Au fost achiziționate laptopurile pentru membri consiliului local, astfel încât comunicarea, transmiterea materialelor, a informărilor, ale actelor normative să fie făcute online, cu maximă eficiență și în timp util, îmbunătățind în mare măsură activitatea consiliului local;
  7. Au fost organizate două întâlniri cu cetățenii, prima în Oar, la 3 iulie a.c., cu o participare de 45 de persoane, a doua la Vetiș, la 9 iulie a.c., cu o participare de 35 de persoane;
  8. A fost inițiat un audit al sistemlui informatic al primăriei Vetiș, pentru a reanaliza și dezvolta acest sistem, cu includerea obligatorie a unor noi programe, inclusiv pentru registrul de intrare/ieșire electronic și extinderea sistemului la birourile primăriei care se vor înființa la Oar și Vetiș;
  9. A fost inițiată realizarea unei noi pagini de internet, oficiale, a comunei Vetiș, mult îmbogățită față de cea actuală, interactivă cu cetățenii;
  10. A fost inițiată organizarea unui training de Team building pentru membri consiliului local, mai apoi și pentru echipa primăriei, în variante pe care le înaintăm în atenția Dvs. pentru a alege o variantă agreată;

  II. Întreținerea domeniului public al comunei; realizarea unor servicii publice noi în domeniul social;

  11. S-a demarat achiziția publică și este în curs de contractare lucrarea de decolmatare a rigolelor marginale, defrișare și reparație a podețelor, în prima etapă de-a lungul drumului județean – intrarea în satul Vetiș, apoi în zona gropii colmatate din zona Kenyszer și str. Csengeri;
  12. S-a demarat achiziția publică și este în curs de contractare lucrarea de reabilitare a drumurilor agricole din satul Oar;
  13. S-a demarat un studiu privind înființarea și funcționarea unui serviciu social de asistență medicală la domiciliu și alte servicii medicale și înființarea unui centru medical la nivel de comună;
  14. S-a pregătit dezbaterea publică a unei hotărâri de consiliu privind stabilirea unor reguli, precum și sancțiuni ale unor contravenții în domeniul edilitar-gospodăresc, care se va transmite în scurt timp tuturor.
  15. Dimensiunea comunei, a satelor aparținătoare, impune realizarea unui Nomenclator stradal al comunei. Consilierii locali sunt rugați ca, prin consultare cu cetățenii comunei, să facă propuneri pentru denumirea străzilor existente în Planul Urbanistic General al comunei.

  III. Stadiul lucrărilor de investiții, demararea lucrărilor noi cuprinse în bugetul pe anul 2016 și inițierea unor lucrări și achiziții publice noi

  16. S-a analizat, împreună cu executantul și dirigintele de șantier, stadiul execuției lucrărilor la investiția “Realizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă la Oar și a sistemului de canalizare la Oar și Vetiș”. S-a convenit un grafic de execuție a lucrărilor care să asigure finalizarea lucrărilor până la sfârșitul anului 2016.
  17. S-au stabilit, împreună cu executantul, proiectantul și dirigintele de șantier, soluțiile tehnice noi pentru rezervorul pentru alimentarea cu apă potabilă la Oar, alimentarea de la rețeaua municipiului Satu Mare în loc de puțul forat la Vetiș pentru Oar și soluțiile modernizate pentru stațiile de pompare ale sistemului de canalizare;
  18. A avut loc vizita pe teren a reprezentanților Agenției Fondului de Mediu pentru constatarea realizării etapelor lucrărilor și aprobarea plăților către bugetul local al comunei Vetiș;
  19. A avut loc o întrevedere cu reprezentanții Apaserv și s-a convenit începerea executării lucrărilor de realizare a branșamentelor pentru apa potabilă la Oar, precum și a extinderilor rețelei de apă potabilă în Vetiș, pe străzile Sătmărel, respectiv Drum Carei, dn Fondul pentru Investiții, Întreţinere și Dezvoltare ale Apaserv SA, aflate la dispoziția comunei Vetiș, cu finalizare în acest an;
  20. S-a demarat achiziția publică pentru proiectarea brașamentelor pentru apa potablă în Oar, respectiv pentru canalizare la Oar și Veriș, lucrări absolut necesare pentru finalizarea cu succes a investiției “Realizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă la Oar și a sistemului de canalizare la Oar și Vetiș”;
  21. Au fost demarate lucrările de extindere a rețelei electrice pe strada nou deschisă din Vetiș;
  22. Au fost demarate lucrările de extindere a grădiniței din Vetiș;
  23. A fost demarată reluarea lucrărilor la Casa de nunți din Decebal, convenindu-se ca dată de finalizare sfârșitul acestui an;
  24. S-au finalizat documentațiile și urmează licitarea celor trei lucrări de realizare a terenurilor de sport cu covor cauciucat, la dimensiunile standart pentru terenuri de handbal, la școlile din comună.
  25. Au fost finalizate documentațiile de licitație pentru lucrarea „Modernizare drum comunal Vetiş – Oar”, urmând a se publica anunţului pe SEAP în această săptămână.

  IV. Altele

  26. În data de 5 iulie a.c. am primit vizita primarului din oraşul înfrăţit Csenger, Ungaria, cu care am discutat despre demararea unor demersuri comune pentru relizarea drumului de legătură Oar – Csenger şi deschidere în perspectivă a punctului de trecere a frontierei.
  27. A avut loc o întâlnire cu conducerile cluburilor de fotbal din cele trei sate şi s-a stabilit ca să prezinte în scurt timp, în comun, o strategie de dezvoltare a activităţii fotbalistice pe plan local, cu accent pe angrenarea tineretului din comună.
  28. A fost reluată ativitatea comisiei de fond funciar, stabilindu-se un program de lucru bisăptămânal, astfel ca până la sfârştiul anului să putem încheia dosarele nesoluţionate încă.