16.09.27 1

  Convocarea şedinţei ordinare a consiliului local

   

  DISPOZIȚIA nr. 179/2016

  privind convocarea consiliului local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară

                Pimarul comunei Vetiș, județul Satu Mare,

  În temeiul prevederilor art. 39,  coroborat cu art. 68 alin. 1) din Legea administrației publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  D I S P U N :

        ART. 1 – Se convoacă consiliul local al comunei Vetiș în şedinţă ordinară, miercuri, 27 iulie 2016, orele 14.00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Informarea primarului
  2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Vetiș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2016
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă
  5. Diverse

       ART. 2 – Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul instituţiei şi în fiecare localitate, în locurile speciale pentru afişaj.

  Vetiş, la    20.07.2016

  PRIMAR

  Iuliu Ilyes                                                            Avizez,

  SECRETAR

  Anca-Maria Pop