16.07.24 1

  Convocarea şedinţei extraordinare a consiliului local

   

   DISPOZIȚIA nr. 129/2016

  privind convocarea consiliului local al comunei Vetiş în şedinţă extraordinară

                Pimarul comunei Vetiș, județul Satu Mare,

  În temeiul prevederilor art. 39,  coroborat cu art. 68 alin. 1) din Legea administrației publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  D I S P U N :

        ART. 1 – Se convoacă consiliul local al comunei Vetiș în şedinţă extraordinară, joi, 7 iulie 2016, orele 14.00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local al comunei Vetiş
  2. 2. Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli pe anul 2016
  3. Proiect de hoitărâre privind acordul de folosire a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, de la dispensarul uman

       ART. 2 – Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul instituţiei şi în fiecare localitate, în locurile speciale pentru afişaj.

  Vetiş,  la  04.07.2016

                                     PRIMAR

                                  Iuliu Ilyes                                                            Avizez,

                                                                                                                SECRETAR

                                                                                                               Anca-Maria Pop