16.09.27 1

  Convocarea şedinţei extraordinare a consiliului local

   

  DISPOZIȚIA nr. 185/2016

  privind convocarea consiliului local al comunei Vetiş în şedinţă extraordinară

                Pimarul comunei Vetiș, județul Satu Mare,

  În temeiul prevederilor art. 39,  coroborat cu art. 68 alin. 1) din Legea administrației publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  D I S P U N :

        ART. 1 – Se convoacă consiliul local al comunei Vetiș în şedinţă extraordinară, luni, 1 august 2016, orele 14.00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Vetiş pentru anul 2016

       ART. 2 – Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul instituţiei şi în fiecare localitate, în locurile speciale pentru afişaj.

  VETIS la  28.07.2016

  PRIMAR

  Iuliu Ilyes                                                               Avizez,

  SECRETAR

  Anca-Maria Pop